ALGEMENE VOORWAARDEN THESEUS ADVIES B.V.

1  Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Theseus Advies B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Theseus Advies B.V.: Theseus Advies B.V. statutair gevestigd te Lith.

Adviseur: de persoon die namens Theseus Advies B.V. de opgedragen werkzaamheden uitvoert.

2  Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Theseus Advies B.V., tenzij op onderdelen schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Voor zover voor de desbetreffende adviseur gedrags- of beroepscodes gelden, maken deze deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen volledig te zullen respecteren.

3  Totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever aan Theseus Advies B.V. heeft laten weten dat de offerte is geaccepteerd.

Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en Theseus Advies B.V. zijn overeengekomen.

4  Uitvoering van de opdracht 

Theseus Advies B.V. zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Theseus Advies B.V. kan evenwel niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Theseus Advies B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon die bij Theseus Advies B.V. werkzaam is, brengt zulks niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of onder diens verantwoordelijkheid mogen worden uitgevoerd, noch dat door het overlijden van deze persoon de opdracht eindigt.

Theseus Advies B.V. kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is versterkt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

Het door opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend na onderlinge overeenstemming.

5  Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Theseus Advies B.V. ten opzichte van de opdrachtgever, is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomene uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde inspanningsverplichting.

De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, veroorzaakt door toerekenbare  tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Theseus Advies B.V. voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Opdrachtgever is gehouden Theseus Advies B.V. schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden  – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever  – die voortvloeien of direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van Theseus Advies B.V. ten behoeve van opdrachtgever.

Theseus Advies B.V. verplicht zich alle door opdrachtgever ter beschikking gestelde bedrijfs- of persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren. Theseus Advies B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden, bijvoorbeeld tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Theseus Advies B.V. of derden.

De adviseur is nimmer aansprakelijk voor enige schade, tenzij deze opzettelijk veroorzaakt is.
 
6  Vertrouwelijkheid

Theseus Advies B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden, tenzij Theseus Advies B.V. op grond van de wet of op grond van de gedrags- of beroepscode verplicht is informatie aan derden te verschaffen. Theseus Advies B.V. zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

7  Intellectueel eigendom

Theseus Advies B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van Theseus Advies B.V.

8  Archivering

Alle inhoudelijke informatie met betrekking  tot de opdrachten/projecten dient door de opdrachtgever te worden gearchiveerd.  

9  Honorarium

Het honorarium van Theseus Advies B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Theseus Advies B.V. en is verschuldigd naarmate door Theseus Advies B.V. werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. Theseus Advies B.V. heeft het recht een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en de kosten door te berekenen. Het honorarium van Theseus Advies B.V. wordt per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht. Over alle door opdrachtgever aan Theseus Advies B.V. verstrekte opdrachten wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

10 Betaling

Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)-kosten, die Theseus Advies B.V. maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist


11  Reclames    

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek aan Theseus Advies B.V. te worden kenbaar gemaakt.

Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Theseus Advies B.V. de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer)uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

12  Opzegging

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de gemaakte afspraken. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Theseus Advies B.V. vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Theseus Advies B.V. mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, zoals overmachtsituaties en plotselinge verhindering of ontstentenis van de adviseur, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Theseus Advies B.V. is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang, bij niet tijdige betaling door opdrachtgever. Theseus Advies B.V. behoudt ook in dit geval haar recht op volledige betaling en tevens op bovengenoemde compensatie vanwege bezettingsverlies.

De overeenkomst kan door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden.

13 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17114028.