Theseus is metgezel in cruciale ondernemingsfasen [meer]

Theseus ondersteunt organisaties in belangrijke levensfasen. Van start naar opschalen, van groei naar overdracht en naar continuëring na een verkoop of fusie.

Theseus trekt op met ondernemers, in de leeftijd tussen 25 en 65 jaar. In verschillende fases van hun eigen ontwikkeling – recent aan het roer, groeiend en bouwend, of in de fase van verzelfstandiging van de organisatie. Met de behoefte aan ruimte en comfort om afstand van de operatie te nemen of het bedrijf verkoopklaar te maken. We zijn betrokken bij goede, maar ook bij zware tijden.

Onze keuze voor gelijktijdige ondersteuning van ondernemers, leidinggevenden en professionals maakt Theseus bij uitstek een partner voor groeiende en professionaliserende bedrijven in het middensegment, met groottes tussen 10 en 300 man:

  • Pioniersondernemers die naar de volgende fase willen en hun operationele betrokkenheid willen overdragen naar een aantal stevige schouders in het bedrijf;
  • Ondernemers die de zelfstandigheid van hun bedrijf willen vergroten en een sterke managementlaag willen ontwikkelen;
  • Directeuren in het proces van afbouw van hun betrokkenheid en de overdracht van directievoering naar de volgende generatie;
  • Organisaties die na een verkoop of fusie samengaan en behoefte hebben aan uitlijning op management-niveau en ontwikkelen van een nieuwe cultuur.

Theseus richt zich op de ontwikkeling van mensen en organisaties.

Hieronder vind je ondernemersvragen waarop we in 2022 onze expertise inzetten:

Ondernemer

Hoe borg ik het ondernemersschap?

Hoe blijf ik zelf ondernemen, ook als de organisatie veel van mijn tijd vergt? Hoe geef ik ondernemerschap door? Wat kenmerkt mijn ondernemerschap, en welke kwaliteiten hebben we te borgen om ondernemerschap te waarborgen?

Hoe creëer ik waarde?

Welke routes heb ik om de waarde van mijn bedrijf te ontwikkelen en te vergroten? Welke parameters zijn relevant en hoe beïnvloed ik die? Hoe vergroot ik onafhankelijkheid, vermogen om te groeien en vermogen om rendement te maken?

Hoe ontwikkel ik een lange termijn visie?

Hoe vertaal ik mijn belangen als ondernemer/eigenaar naar een pakkend perspectief voor de organisatie? Welke mogelijkheden zie ik voor het bedrijf? Tot op welk niveau maak ik mijn beeld concreet? Hoe betrek ik de organisatie (directie, management, professionals) bij de visie?

Hoe richt ik de directie in?

Hoe bouw ik een stevige topstructuur? Hoe richt ik de samenwerking met de directie in? Hoe richt ik mijn ‘send & feedback’ zodanig in, dat de directie weet wat de opdracht is en ikzelf het vertrouwen heb dat de beoogde waarde ontwikkeld wordt? Welk ritme bouwen we, welke verslaglegging?

Hoe geef ik mijn bedrijf door?

Hoe maak ik het bedrijf klaar voor een stabiele toekomst? Welke toekomstscenario’s zijn er voor mijn organisatie? Hoe sorteer ik voor?

Bestuurders / directie

Hoe geef ik mijn directeursrol vorm?

Hoe vul ik mijn eigen positie in, hoe krijg ik grip op het geheel, hoe kom ik los van de operatie? Hoe ga ik om met de verantwoordelijkheid van de functie, hoe geef ik mijn eigen twijfels en vragen een plek? Hoe blijft ik voldoening halen uit mijn rol en mijn bedrijf?

Hoe neem ik mijn organisatie mee?

Hoe geef ik vorm aan mijn verwachtingen en maak ik duidelijk wat ik wil? Hoe verander ik ongewenste uitingen van onze bedrijfscultuur?

Wat betekent mijn ondernemersfase voor de inrichting van mijn topstructuur?

In welke fase van ontwikkeling bevindt mijn bedrijf zich? En ik zelf? Wat betekenen mijn ambities en de stand van vandaag voor de inrichting van mijn management?  Welke opties heb ik daarbij?

Hoe vergroot ik de onafhankelijkheid van mijn bedrijf?

Hoe maak ik het bedrijf klaar voor een stabiele toekomst, ook zonder mijn operationele betrokkenheid? Hoe vergroot ik de waarde van mijn organisatie?

Hoe bouw ik een sterke managementlaag, een sterk MT?

Hoe bouw ik een stevige topstructuur? 

Hoe richt ik mijn ‘send & feedback’ zodanig in, dat de organisatie weet welke kant we op gaan en ikzelf comfort ervaar bij de manier waarop management mijn belangen vertegenwoordigt?

Management

Hoe krijg ik grip op mijn tijdsbesteding?

Welke keuzes maak ik, welke kaders horen daarbij? Hoe vergroot ik mijn eigen invloed en manage ik de verwachtingen van directie, teamleden, collega-managers en externe gesprekspartners? Hoe breng ik druk en tegendruk met elkaar in balans?

Hoe ontwikkel ik mijn team?

Hoe stimuleer ik de mensen om stappen te zetten? Hoe bouw ik stapsgewijze ontwikkeling in – hoe creëer ik een lerende omgeving?

Hoe stimuleer ik eigenaarschap en verantwoordelijkheid?

Hoe benut ik de intrinsieke motivatie en zorg ervoor dat ikzelf niet de belemmerende factor ben?

Hoe creëer ik zoveel mogelijk zelfsturing en autonomie?

Welke verwachtingen en kaders mag ik erbij stellen?

Professionals

Hoe vergroot ik mijn autonomie en mijn invloed?

Hoe ga ik om met druk vanuit mijn omgeving? Hoe geef ik tegendruk? Welke opties heb ik om mijn invloed en zelfstandigheid te vergroten? Hoe realiseer ik mijn intrinsieke wens om ‘eigenaar’ te zijn en autonomie te ervaren?

Hoe werken we prettig samen binnen ons team, en met andere afdelingen?

Hoe maken we goede afspraken, hoe spreken we elkaar aan, hoe doorbreken we lastige patronen? Hoe vergroten we onze invloed op het verbeteren van de samenwerking?

Hoe bouwen we relaties met onze klanten/partners waarin we tot ons recht komen?

Hoe worden onze adviezen en voorstellen gehoord en opgepakt? Hoe gaan we om met weerstand bij onze gesprekspartners? Hoe vergroten we onze invloed op de kwaliteit van de relatie?